Reservation
Reservation

Information on Protection and Processing of Personal Data (GDPR)

Ulus Turistik Tesisler ve Yatırım Ticaret Anonim Şirketi (“Sunset Grill&Bar” olarak anılacaktır) olarak, siz müşterilerimize ait kişisel verileri hassasiyetle korumakta, veri sorumlusu sıfatına haiz olarak tüm yükümlülüklerimizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır) uyarınca hukuka uygun olarak yerine getirmekteyiz. Müşterilerimize ait kişisel verilerin, hangi kapsamda işlenebileceğini ve müşterilerimizin haklarını işbu aydınlatma metni ile açıklamaktayız.  

1-  
Kişisel Verileriniz ve Edinme Yöntemlerimiz
   
Kişisel veri, belirli ya da belirlenebilir nitelikteki bir kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Buna göre kişisel veri, adınız, soyadınız, adresiniz, telefon numaranız, e-mail adresiniz vb. tüm bilgilerinizi ifade etmektedir. Bizlerle telefonda veya yazılı olarak yahut elektronik ortamda paylaştığınız tüm bilgileriniz KVKK kapsamında işlenmektedir.  

2- 
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Hangi Şartlarda İşlenebileceği ve Aktarımı
 

Sunset Grill&Bar olarak,
 • Aldığınız/alacağınız hizmet dolayısıyla yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Rezervasyonları takip etmek ve düzenlemek,
  Sunsetter dergisi ve her türlü sanatsal aktivite ile ilgili gerekli işlem ve etkinlikleri yürütmek,
 • Faaliyet konusu kapsamında ilgili hizmetleri sunmak ve sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak,
 • Satış, pazarlama, tanıtım, reklam ve sair faaliyetleri yerine getirmek,
 • Sizleri kampanyalar, yenilikler ve avantajlardan haberdar etmek, 
 • Destekçilere, iş ortaklarına ait etkinliklere ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden tarafınızı haberdar etmek,
 • Sizlere en iyi hizmeti sunabilmek amaçlarıyla,   KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen,
 • Açık rızanızın varlığı,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, işlenme şartlarından en az birisi var olduğu müddetçe bilgilerinizi toplamakta, kaydetmekte, depolamakta, muhafaza etmekte, hizmetlerimizi devam ettirebilmek amacıyla güncellemekte, düzenlemekte, aktarmakta, işlemekteyiz.   Restoranımız, web sitemiz ve diğer iletişim olanaklarımız üzerinden, sizlerden aldığımız kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içindeki ve dışındaki kurumlar ve iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir.   KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK 7. maddesinin 1. fıkrasına göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca Sunset Grill&Bar olarak verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.    

3- 
Veri Sahibi Olarak Haklarınız
   
 KVKK’nın 11. maddesinde belirlendiği üzere, veri sahibi olarak,
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıdaki iki madde uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.  

4-  
Veri Sahibi Olarak Şirketimize Başvuru Hakkınız
 
Yukarıdaki maddede bahsi geçen ve KVKK’nin 11. maddesine göre sahip olduğunuz yasal haklarınız kapsamında taleplerinizi www.sunsetgrillbar.com internet sitesinde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, yazılı olarak veya info@sunsetgrillbar.com e-mail adresini kullanmak suretiyle bize iletebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesine göre yapacağınız başvuruda,

 • Adınız, soyadınız ve başvurunuz yazılı ise imzanız,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz için T.C. kimlik numaranız,
 • Türkiye Cumhuriyet vatandaşı değilseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,
 • Talebinizin konusu, zorunlu olarak bulunmalıdır.   Konuyla alakalı daha ayrıntılı bilgi için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu inceleyebilir, www.kvkk.gov.tr internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.  

Saygılarımızla,

Ulus Turistik Tesisler ve Yatırım Ticaret Anonim Şirketi (“Sunset Grill &Bar”)  
Adres: Kuruçeşme Mah. Yol Sok. No:2 Ulus Park, Ulus, Beşiktaş/İstanbul
Telefon: +90 (212) 287 03 57
E-mail: info@sunsetgrillbar.com

Sponsors

SOCIAL MEDIA #SunsetGrill&Bar

You can reach our social media accounts at Sunset Grill&Bar below.
Follow us!

 • OUR ACCOUNTS
Sunset Grill&Bar Instagram

SUNSETTER Please fill out the form on the side for SUNSETTER Online magazine subscription.

© Copyright 2022 Sunset Grill&Bar Powered by Krank Bilişim Teknolojileri

Back to Top